LOG IND
LOG UD

Ansvarlig forretningsadfærd

Hos DFI-Geisler værdsætter vi vores forhold til mennesker, organisationer og samfund. Derfor er vi også bevidste om, at vi som virksomhed har et stort ansvar for, at medarbejderes rettigheder hele tiden bliver respekteret. Både hos os selv og vores leverandører.
Både som virksomhed og individ skal man behandle andre mennesker på en fair og respektfuld måde. Derfor er det også vigtigt, at DFI-Geisler handler ansvarligt over for såvel vores medarbejdere som i de lokale samfund, der omgiver os. Vi er forpligtet til gensidig respekt og forståelse, og vi arbejder altid med afsæt i vores grundlæggende mål om at respektere menneskerettigheder for alle, opnå mangfoldighed og inkludering i alle vores operationer samt opretholde høje standarder for sundhed og sikkerhed.
At fremme respektfuld forretningsetik betyder for os, at vi værner om medarbejdernes rettigheder, tilskynder til ærlighed og engagement samt arbejder på at bekæmpe diskrimination, bestikkelse, korruption og børnearbejde. Alt dette er blevet nedfældet i DFI-Geislers adfærdskodeks, Code of Conduct, hvor vi beskriver vores krav og forventninger til medarbejdere og forretningspartnere. Adfærdskodekset dækker både miljøaspekter og arbejdsforhold, respekt for menneskerettigheder, forretningsetik og antikorruption
Vi arbejder kontinuerligt med at sikre vores interne forretningsetik og har fokus på adfærd, der får os til at agere korrekt. Af samme grund har alle vores medarbejdere skrevet under på, at de vil efterleve virksomhedens adfærdskodeks. Det samme gælder de leverandører, som årligt sælger varer og ydelser til DFI-Geisler for over et vist beløb. Leverandørerne har samtidig forpligtet sig til at videreføre kravene til deres underleverandører, ligesom vi har mulighed for at gennemføre revisioner hos disse.

Vores Code of Conduct – Etiske, miljømæssige og samfundsmæssige krav

Sikkerhed og sundhed
Vi forventer, at forretningspartnere følger alle gældende love, forordninger og direktiver i det land, hvor de driver virksomhed.
Arbejdspladsen skal indrettes, så medarbejdernes sikkerhed og sundhed ikke bringes i fare eller sættes på spil.
Arbejdstagernes rettigheder – Alle medarbejdere skal behandles med respekt og værdighed
Brug af ydmygende eller fysisk afstraffelse accepteres ikke.
Ingen medarbejdere må udsættes for fysisk, seksuel, psykisk eller verbal chikane eller misbrug.
Ingen medarbejdere må udsættes for diskriminering på baggrund af køn, race, farve, alder, graviditet, seksuel orientering, religion, politisk holdning, nationalitet, etnisk oprindelse, sygdom eller handicap.
Alle medarbejdere har ret til at danne/tilslutte sig foreninger efter eget valg samt til at indgå kollektive overenskomster.
Tvangsarbejdere og arbejdere i trældom
Vi accepterer ikke nogen form for tvangsarbejdere, fængslede arbejdere, arbejdere i trældom eller ufrivilligt arbejde.
Børnearbejde
Vi accepterer ikke børnearbejdere af nogen art eller i nogen form. Forretningspartneren skal overholde den nationale mindstealder for arbejdstagere eller alderen for den lovpligtige skolegang og må ikke ansætte personer under 15 år.
Miljø
Vi forventer, at vores forretningspartnere garanterer, at de materialer, der anvendes og de produkter, der fremstilles, overholder love og regler angående miljøbeskyttelse.
Desuden har vi følgende skærpede krav til affald, kemikalier og transport:
  • Affald, især farligt affald skal behandles ansvarligt og i overensstemmelse med lokale love og regler.
  • Kemikalier skal overholde gældende miljølove og regler i pågældende land. Desuden skal kemikalier opbevares, håndteres og transporteres på en måde, som forhindrer udslip.
  • Forretningspartner skal inden for rimelighedens grænser minimere transportens indvirkning på miljøet.
Forholdet til forretningspartnere – Etik
Vi har nultolerance overfor bestikkelse og korruption.
Medarbejdere må ikke modtage betaling, gaver eller anden form for godtgørelse fra en forretningspartner eller tredjemand, som kan påvirke deres objektivitet i deres forretningsmæssige beslutninger.
Medarbejdere og forretningspartnere må aldrig afsløre fortrolige oplysninger over for personer uden for eller inden for virksomheden.
Vi er stærk modstander af enhver form for sammenslutning, som har til formål at kontrollere priser eller andre forretningsaspekter, der normalt reguleres af et åbent marked.
Indberetning af overtrædelser (Whistleblowing)
DFI-Geisler har indført en særlig politik om whistleblowing i virksomheden. Det indebærer, at forretningspartnere og medarbejdere skal rapportere til koncernens ledelse for Corporate Governance/HA. Vi har i den forbindelse etableret en whistleblower-mekanisme og en intern klageproces, der giver mulighed for at indberette enten åbent eller fortroligt. Whistleblowing skaber et sikkert og fortroligt miljø, hvor medarbejdere og forretningspartnere nemt kan rapportere mulige overtrædelser.
Alle medarbejdere og forretningspartnere har pligt til at rapportere om overtrædelser eller mistanke om en overtrædelse. Alle rapporteringer underkastes en relevant undersøgelse.