LOG IND
LOG UD

Ansvarsfullt företagande

På DFI-Geisler värdesätter vi vår relation med människor, organisationer och samhälle. Därmed är vi också medvetna om att vi som företag har ett stort ansvar att se till att medarbetarnas rättigheter respekteras i alla lägen. Både hos oss själva och hos våra leverantörer.
Både som företag och individ ska man behandla andra människor på ett rättvist och respektfullt sätt. Därför är det också viktigt att DFI-Geisler agerar ansvarsfullt både vad gäller våra medarbetare och de lokalsamhällen som omger oss. Vi har en skyldighet att visa ömsesidig respekt och förståelse, och vi arbetar alltid utifrån vårt grundläggande mål att respektera mänskliga rättigheter för alla, uppnå mångfald och inkludering i all vår verksamhet samt bibehålla hög standard vad gäller hälsa och säkerhet.
Att främja respektfull affärsetik innebär för oss att vi värnar om medarbetarnas rättigheter, uppmuntrar ärlighet och engagemang och arbetar för att bekämpa diskriminering, mutor, korruption och barnarbete. Allt detta fastställs i DFI-Geislers uppförandekod, Code of Conduct, där vi beskriver våra krav och förväntningar på medarbetare och affärspartners. Uppförandekoden täcker både miljöaspekter och arbetsförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, affärsetik och antikorruption.
Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa vår interna affärsetik, och vi lägger tyngdpunkten på beteenden som får oss att agera korrekt. Av samma anledning har alla våra medarbetare undertecknat att de kommer att följa företagets uppförandekod. Detsamma gäller de leverantörer som årligen säljer varor och tjänster till DFI-Geisler för ett visst belopp. Leverantörerna har samtidigt förbundit sig till att ställa samma krav på sina underleverantörer, och har i likhet med oss möjlighet att genomföra revisioner hos dessa.

Vår uppförandekod, Code of Conduct – Etiska, miljömässiga och samhälleliga krav

Säkerhet och hälsa
Vi förväntar oss att affärspartners följer alla tillämpliga lagar, förordningar och direktiv i det land där de verkar.
Arbetsplatsen ska utformas så att medarbetarnas säkerhet och hälsa inte utsätts för risker eller äventyras.
Arbetstagarnas rättigheter – Alla medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet
Förnedrande behandling eller kroppsstraff accepteras inte.
Ingen medarbetare får utsättas för fysiska, sexuella, psykiska eller verbala trakasserier eller övergrepp.
Ingen medarbetare får diskrimineras på grund av kön, ras, hudfärg, ålder, graviditet, sexuell läggning, religion, politisk åskådning, nationalitet, etniskt ursprung, sjukdom eller funktionshinder.
Alla anställda har rätt att bilda/ansluta sig till föreningar som de själva väljer och att ingå kollektivavtal.
Tvångsarbete och slaveriliknande förhållanden
Vi tolererar inte tvångsarbete eller ofrivilligt fängelsearbete, slavarbete eller ofrivilligt arbete i någon form.
Barnarbete
Vi tolererar inte barnarbete av något slag eller i någon form. Affärspartnern ska beakta den nationella minimiåldern för arbetstagare eller åldern för den obligatoriska skolgången och får inte anställa personer under 15 år.
Miljö
Vi förväntar oss att våra affärspartners garanterar att de material som används och de produkter som tillverkas är i enlighet med lagstiftningen och föreskrifterna på miljöskyddsområdet.
Dessutom har vi följande skärpta krav vad gäller avfall, kemikalier och transport:
  • Avfall, särskilt farligt avfall, ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
  • Hanteringen av kemikalier ska följa gällande miljölagar och förordningar i det aktuella landet. Dessutom ska kemikalier förvaras, hanteras och transporteras på ett sätt som förhindrar utsläpp.
  • Affärspartners ska inom rimliga gränser minimera transportens påverkan på miljön.
Relationer till affärspartners – Etik /span>
Vi har nolltolerans mot mutor och korruption.
Medarbetare får inte ta emot betalning, gåvor eller andra former av ersättning från en affärspartner eller en tredje part som kan påverka objektiviteten i medarbetarens affärsbeslut.
Medarbetare och affärspartners får aldrig avslöja konfidentiell information till personer utanför eller inom företaget.
Vi motsätter oss starkt alla former av samarbete, som syftar till att kontrollera priser eller andra affärsmässiga aspekter som normalt regleras av en öppen marknad.

 

 

Rapportering av överträdelser (visselblåsning)
DFI-Geisler har infört en särskild policy för visselblåsning i företaget. Det innebär att affärspartners och medarbetare måste rapportera till koncernledningen för Corporate Governance/HA. I samband med detta har vi etablerat en visselblåsarmekanism och en intern klagomålsprocess som gör det möjligt att rapportera antingen öppet eller konfidentiellt. Visselblåsning skapar en säker och konfidentiell miljö där medarbetare och affärspartners kan rapportera eventuella överträdelser på ett enkelt sätt.
Alla medarbetare och affärspartners har en skyldighet att rapportera om överträdelser eller misstankar om en överträdelse. Alla rapporter blir föremål för en relevant undersökning.