LOG IND
LOG UD

FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Klimatförändringar, överanvändning av resurser, ökande mängder avfall osv. gör att världen står under press. År 2015 antog FN 17 globala mål för hållbarhet, som fram till 2030 kommer att sätta kurs mot en mer hållbar utveckling för både människorna och planeten vi bor på. Alla länder har skrivit under på att verka för FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Vi ger vårt stöd till flera av de globala målen för hållbar utveckling genom ett målinriktat arbete för att skapa hållbara bänkskivor, bra arbetsplatser och anständiga arbetsvillkor i hela värdekedjan. Sammantaget är alla mål viktiga, men vi riktar våra insatser till de områden där vi kan uppnå bästa effekt.

FOKUS PÅ 4 GLOBALA MÅL

Övergripande mål: Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning samt drägliga arbetsvillkor för alla.
Våra drygt 220 medarbetare är vår viktigaste tillgång, och det gör att vi tar väl hand om dem. För att få reda på om vi gör det tillräckligt bra, deltar vi varje år i världens största medarbetarundersökning ”Great Place to Work”.
Samtidigt fokuserar vi alltid på hälsa, välbefinnande och säkerhet på arbetsplatsen. Ett bra exempel på detta är vår användning av rörelsekonceptet OfficeFit, som ger kontorsanställda tillgång till olika ergonomiska verktyg, till exempel kontorscyklar.
08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
Sustainable-Development-Goals_icons-12
Övergripande mål: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
För att producera våra bänkskivor så ansvarsfullt som möjligt, arbetar vi kontinuerligt för att minimera vår energiförbrukning, vår vattenförbrukning och vårt avfall m.m. Läs mer här >>
Vi använder numera uteslutande grön el i hela fabriken, och mer än 80 procent av processvattnet vi använder för att producera stenbänkskivorna renas och återanvänds.
Vi har dessutom gått över till LED-belysning i produktionsområdena.
Våra löpande ansträngningar för att få produktionen och förbrukningen på DFI-Geisler mer hållbar, visar sig tydligt i vår CO2-balans.
Sedan 2018 har vi varje år dokumenterat vår CO2.
Övergripande mål: Agera snabbt för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
På koncernnivå har Ballingslöv ett mål om att minska det totala CO2-avtrycket under 2022 med 40 procent jämfört med 2018. Därefter är ambitionen att vi år 2030 ytterligare halverar koncernens avtryck jämfört med 2022.
Med de åtgärder som vi genomför på Mors, räknar vi med att uppnå resultat som är ännu bättre än koncernens mål.
För att lägga ytterligare kraft bakom minskandet av vårt CO2-avtryck, engagerar vi oss i trädplantering. Vi planterar minst ett nytt träd för varje bänkskiva i massivt trä som vi producerar. Och det är många … Sedan 2018 har vi varje år dokumenterat vår CO2.
13-bekampa-klimatforandringarna-1
Sustainable-Development-Goals_icons-16
Övergripande mål: Främja fredliga och inkluderande samhällen, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Man ska både som företag och individ uppföra sig väl och behandla andra människor på ett rättvist och respektfullt sätt.
På DFI-Geisler har vi därför utfärdat en uppförandekod (Code of Conduct), som i detalj beskriver hur vi och våra leverantörer ska agera inom olika områden.
Hos ett slumpmässigt urval av dessa leverantörer pågår ytterligare granskningar (revisioner) som utförs av en tredje part. Och här lämnas ingen pardon; om man inte lever upp till det överenskomna beteendet är samarbetet med DFI-Geisler över.

Sammantaget är alla målen
viktiga, och därför fortsätter
vi att arbeta målinriktat med att
stödja flera av FN:s globala
mål för hållbar utveckling genom
ett målinriktat arbete för att skapa
hållbarabänkskivor, bra arbetsplatser
och anständiga arbetsvillkor
i hela värdekedjan.