LOG IND
LOG UD

Ansvarlig forretningsatferd

Hos DFI-Geisler verdsetter vi vårt forhold til mennesker, organisasjoner og samfunn. Derfor er vi også bevisst på at vi som virksomhet har et stort ansvar for at medarbeidernes rettigheter hele tiden blir respektert. Både hos oss og hos våre leverandører.
Både som virksomhet og individ skal man behandle andre mennesker på en rettferdig og respektfull måte. Derfor er det også viktig at DFI-Geisler handler ansvarlig overfor både våre medarbeidere og lokalsamfunnene som omgir oss. Vi er forpliktet til gjensidig respekt og forståelse, og vi arbeider alltid med tanke på våre grunnleggende mål om å respektere menneskerettigheter for alle, oppnå mangfold og inkludering i alle våre operasjoner samt opprettholde høye standarder for helse og sikkerhet.
For oss betyr det å fremme respektfull forretningsetikk at vi verner om medarbeidernes rettigheter, oppfordrer til ærlighet og engasjement samt jobber med å bekjempe diskriminering, bestikkelser, korrupsjon og barnearbeid. Alt dette er nedfelt i DFI-Geislers etiske retningslinjer, Code of Conduct, hvor vi beskriver våre krav og forventninger til medarbeidere og forretningspartnere. De etiske retningslinjene dekker både miljøaspekter og arbeidsforhold, respekt for menneskerettigheter, forretningsetikk og antikorrupsjon.
Vi arbeider kontinuerlig med å sikre vår interne forretningsetikk, og har fokus på atferd som får oss til å handle riktig. Av samme grunn har alle våre medarbeidere skrevet under på at de vil etterleve virksomhetens etiske retningslinjer. Det samme gjelder leverandørene som hvert år selger varer og tjenester til DFI-Geisler for over et visst beløp. Leverandørene har samtidig forpliktet seg til å videreføre kravene til sine underleverandører, og vi har mulighet til å gjennomføre tilsyn hos disse.

Vår Code of Conduct – Etisk, miljømessige og samfunnsmessige krav Sikkerhet og helse

Sikkerhed og sundhed
Vi forventer at forretningspartnere følger alle gjeldende lover, forordninger og direktiver i det landet de driver virksomhet.
Arbeidsplassen skal innrettes slik at medarbeidernes sikkerhet og helse ikke bringes i fare aller settes på spill.
Arbeidstakernes rettigheter – Alle medarbeidere skal behandles med respekt og verdighet
Bruk av ydmykende eller fysisk avstraffelse aksepteres ikke.
Ingen medarbeidere må utsettes for fysisk, seksuell, psykisk eller verbal sjikane eller mishandling.
Ingen medarbeidere må utsettes for diskriminering på bakgrunn av kjønn, rase, hudfarge, aler, graviditet, seksuell orientering, religion, politisk holdning, nasjonalitet, etnisk opprinnelse, sykdom heller funksjonshemming.
Alle medarbeidere har rett til å danne/slutte seg til foreninger etter eget valg samt å inngå kollektive avtaler.
Tvangsarbeidere og slavearbeidere
Vi aksepterer ikke noen form for tvangsarbeidere, fengslede arbeidere, slavearbeidere eller ufrivillig arbeid.
Barnearbeid
Vi aksepterer ikke barnearbeidere av noen art eller i noen form. Forretningspartneren skal overholde den nasjonale minstealderen for arbeidstakere eller alderen for obligatorisk skolegang, og må ikke ansette personer under 15 år.
Miljø
Vi forventer at våre forretningspartnere garanterer at de materialene som brukes og de produktene som fremstilles, overholder lover og regler angående miljøvern.
Dessuten har vi følgende skjerpede krav til avfall, kjemikalier og transport:
  • Avfall, spesielt farlig avfall, skal behandles ansvarlig og i overensstemmelse med lokale lover og regler.
  • Kjemikalier skal overholde gjeldene miljølover og -regler i det aktuelle landet. Dessuten skal kjemikalier oppbevares, håndteres og transporteres på en måte som hindrer utslipp.
  • Forretningspartneres skal innen rimelighetens grenser minimere transportens innvirkning på miljøet.
Forholdet til forretningspartnere – Etikk
Vi har nulltoleranse overfor bestikkelser og korrupsjon.
Medarbeidere må ikke motta betaling, gaver eller annen form for godtgjørelse fra en forretningspartner eller tredjepart som kan påvirke objektiviteten i deres forretningsmessige beslutninger.
Medarbeidere og forretningspartnere må aldri røpe fortrolige opplysninger overfor personer utenfor eller innenfor virksomheten.
Vi er sterkt imot enhver form for sammenslutning som har som formål å kontrollere priser eller andre forretningsaspekter som normalt reguleres av et åpent marked.
Innberetning av overtredelser (varsling)
DFI-Geisler har innført spesielle regler om varsling i virksomheten. Det innebærer at forretningspartnere og medarbeidere skal rapportere til konsernets ledelse for Corporate Governance/HA. Vi har i den forbindelse opprettet en varslingsmekanisme og en intern klageprosess som gir mulighet til å innberette enten åpent eller fortrolig. Varsling skaper et sikkert og fortrolig miljø hvor medarbeidere og forretningspartnere enkelt kan rapportere mulige overtredelser.
Alle medarbeidere og forretningspartnere har plikt til å rapportere om overtredelser eller mistanke om en overtredelse. Alle rapporteringer underkastes en relevant undersøkelse.