LOG IND
LOG UD

En bra arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö

DFI-Geislers arbetsmiljöpolicy utgör grunden för att utveckla och upprätthålla en god fysisk och psykisk arbetsmiljö där medarbetarna trivs.
Som en viktig del i dessa ansträngningar genomför vi en arbetsmiljöundersökning en gång om året.

Våra mål är:

 • Att alla medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och hälsosamt sätt.
 • Att förebygga att arbetsmiljön leder till förslitningsskador, arbetsolycksfall och sjukfrånvaro.
 • Att säkerställa hälsosamma arbetsplatser med fokus på närvaro, trivsel och utveckling.
 • Att företagets åtgärder i syfte att främja arbetsmiljön sträcker sig längre än vad lagstiftningen föreskriver.
 • Att arbetsmiljöhänsyn beaktas i händelse av förändringar i hur arbetet utförs.
 • Att arbetsmiljöhänsyn inbegriper investeringar.
 • Att arbetsmiljöpolicyn underbyggs av olika politiska strategier inom relevanta områden.
De 220 medarbetarna hos DFI-Geisler är vår viktigaste tillgång. Och därför tar vi väl hand om dem.
För att få reda på om vi gör det tillräckligt bra, deltar vi varje år i världens största medarbetarundersökning ”Great Place to Work”. Great Place to Work® är den ledande globala aktören inom utveckling och erkännande av arbetsplatser med kulturer som kännetecknas av hög grad av tillit.
Samtidigt fokuserar vi alltid på hälsa, välbefinnande och säkerhet på arbetsplatsen. Ett bra exempel på detta är rörelsekonceptet OfficeFit, som ger kontorspersonalen tillgång till olika ergonomiska verktyg, till exempel kontorscyklar och elastiska träningsband. Dessutom erbjuds medarbetarna att ta hjälp av arbetsterapeuter för att optimera de ergonomiska aspekterna av arbetsplatsen, till exempel få råd om hur de justerar skrivbord och stolar.
Vi har ett ett starkt fokus på arbetsmiljösäkerhet i vår produktion. Bland annat har det bildats 3 arbetsmiljögrupper, vilka består av 7 representanter från stenavdelningen, ”den andra avdelningen” (trä, laminat, m.m.) respektive administrationen. Arbetsmiljögrupperna kan rapportera till arbetsmiljökommittén med förslag, förbättringar och andra initiativ.

 

Vi vill ha noll arbetsskador. Punkt!

Förebyggande åtgärder i produktionen

 • Alla säkerhetsföreskrifter på maskinerna har reviderats under 2020 och tryckts på gult papper för att göra dem mer synliga.
 • ”Kemisk APV” (kemiska riskkällor, arbetsplatsutvärdering)” för samtliga processer har utarbetats under 2020 i enlighet med ny lagstiftning. APV:en ersätter de tidigare arbetsplatsinstruktionerna.
 • Alla säkerhetsdatablad har uppdaterats under 2020. Vi slutar med pappersutgåvorna innan 2021, så att bladen framöver endast finns att tillgå elektroniskt med åtkomst från utvalda datorer (och därmed blir det lättare att hålla sig uppdaterad).
 • På de interna informationstavlorna visas kontinuerligt hur många dagar som gått sedan den senast rapporterade arbetsskadan. Målet är 0 arbetsskador.
 • Sedan mars 2020 har vi genomfört månatliga säkerhetsrundor i alla avdelningar – bland annat för att vara mer förebyggande och proaktiva.
 • Alla ”farliga tillbud” som vi får kännedom om analyseras och behandlas på samma sätt som vi behandlar faktiska arbetsskador.

Förebyggande åtgärder på kontoret

 • Motionscyklar och andra ergonomiska hjälpmedel ställs till förfogande på kontorets alla avdelningar.
 • Arbetsterapeuter hjälper fortlöpande medarbetarna med att justera skrivbord och stolar för att uppnå bästa möjliga ergonomi.