Nyhed: bæredygtig produktion
1. May 2019
Sommerferie 2019
21. June 2019
Show all

Vi fortsætter rekordrækken!

Læs nedenstående pressemeddelse.

“Den førende danske bordpladeproducent, DFI-Geisler fra Mors, fortsætter fremgangen. Med et resultat på 34,3 millioner kroner i overskud efter skat, kan DFI-Geisler for 7. år i streg glæde sig over et rekordresultat. Bruttofortjenesten er steget fra 85 mio. kr. i 2017 til 92 mio. kr. i 2018.

”2018 regnskabet bærer præg af, at vi er blevet dygtigere og mere effektive over hele linjen. I løbet af 2018 overtog vi en større produktion af laminatbordplader fra vores svenske søsterselskab, og det er altid en svær øvelse, at skulle justere så kraftigt op i en produktion, men det er vi lykkedes med at få til at køre optimalt,” forklarer Lars Langkjær, adm.dir i DFI-Geisler. Han betegner resultatet som meget tilfredsstillende.

DFI-Geisler er ejet af den svenske køkkenkoncern Ballingslöv International, og herfra er der også ros til Mors-virksomheden.

”Det er et meget positivt resultat, som DFI-Geisler kan præsentere. Jeg hæfter mig særligt ved den måde, som det er lykkedes dem at håndtere overflytningen af en stor produktion af laminatbordplader, som tidligere lå på en fabrik i Sverige. De har dermed bevist, at det er rigtigt, når koncernen satser på DFI-Geisler, som den førende leverandør af bordplader til koncernens køkkenbrands. Det gjorde vi for at styrke konkurrenceevnen for både DFI-Geisler, vores egne køkkenbrands og eksterne kunder, og i sidste ende vil det også komme forbrugerne til gode,” forklarer Lars Bay-Smidt, adm. Dir Ballingslöv International Danmark.

Klimadagsorden i 2019

Forventningerne til 2019 ligger på linje med resultaterne for 2018, og Lars Langkjær fortæller, at særligt bæredygtighed vil være i fokus.

”Vi har altid haft opmærksomhed på at producere bæredygtigt, både i økonomisk forstand og miljømæssig, men i 2019 vil vi investere yderligere i produktionen, så vi kan blive endnu mere bæredygtige i fremtiden. I dag genanvendes over 80% af alt vores affald, men vi vil blive endnu bedre,” fortæller Lars Langkjær.

For at synliggøre overfor slutkunden at DFI-Geisler har fokus på bæredygtig produktion søsættes en ny kampagne, hvor virksomheden vil plante et træ, for hver træbordplade der sælges.

”Oftest møder vi ikke slutkunden, og vi har svært ved at formidle historierne om, hvordan vi genbruger og genanvender vores affald, så derfor har vi valgt at donere et træ for hver træbordplade, vi sælger. Det er meget konkret og synligt for alle, så det glæder vi os til at se resultatet af. Alt forskning viser, at skovrejsning er det mest effektive til at optage CO2,” siger Lars Langkjær. Han tilføjer, at alt massivtræ naturligvis i forvejen er FSC certificeret og dermed stammer fra bæredygtigt skovbrug.

50 nye arbejdspladser til Mors

Den positive udvikling hos DFI-Geisler kaster også nye arbejdspladser af sig, hvilket betyder, at der er næsten 50 flere medarbejdere på lønningslisten hos DFI-Geisler i dag end for fem år siden.

”Der snakkes meget om udfordringerne ved at drive virksomhed i de såkaldte yderområder, som nogle mener, at Mors er. Vi er utrolig glade for, at vi kan bidrage med nye arbejdspladser og være i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft,” påpeger Lars Langkjær.

Fakta om Årsregnskab 2018 hos DFI-Geisler A/S

Resultat                                        2018                  2017                  2016                  2015                  2014

Bruttofortjeneste                        92.177               85.033               78.556               71.765               63.247

Resultat ordinær primær drift    44.034               39.027               35.334               30.663               26.441

Årets resultat                               34.259               30.492               27.333               23.000               18.598

Antal medarbejdere:                   198                     186                     179                    166                     152

Yderligere oplysninger kontakt:

Lars Langkjær, Adm. direktør DFI-Geisler. Tel: 23 99 03 64 / 72 31 23 16

English:

The leading Danish tabletop manufacturer, DFI-Geisler from Mors, continues the progress. With a profit of NOK 34.3 million in profit after tax, DFI-Geisler for the seventh year in a row can enjoy a record result. Gross profit has increased from DKK 85 million. DKK in 2017 to DKK 92 million. DKK 2018.

“The 2018 accounts are characterized by the fact that we have become better and more efficient across the board. During 2018, we took over a larger production of laminate table tops from our Swedish sister company, and it is always a difficult exercise to have to adjust so strongly into a production, but we have succeeded in getting it to run optimally, ”explains Lars Langkjær, CEO of DFI-Geisler. He describes the result as very satisfactory.

DFI-Geisler is owned by the Swedish kitchen company Ballingslöv International, and from here there is also praise for the Mors company.

“This is a very positive result that DFI-Geisler can present. I particularly pay attention to the way in which they have managed to handle the transfer of a large production of laminate table tops, which previously was located at a factory in Sweden. They have thus proved that it is right when the group is focusing on DFI-Geisler, as the leading supplier of table tops for the Group’s kitchen brands. We did this in order to strengthen the competitiveness of both DFI-Geisler, our own kitchen brands and external customers, and in the end it will also benefit consumers, ”explains Lars Bay-Smidt, CEO of Ballingslöv International Denmark.

The climate agenda in 2019

The outlook for 2019 is in line with the results for 2018, and Lars Langkjær says that special sustainability will be in focus.

“We have always been focusing on producing sustainably, both economically and environmentally, but in 2019 we will invest further in production so that we can become even more sustainable in the future. Today, over 80% of all our waste is recycled, but we will be even better, ”says Lars Langkjær.

In order to make visible to the end customer that DFI-Geisler focuses on sustainable production, a new campaign is launched, where the company will plant a tree, for each wooden table plate sold.

“Most often we do not meet the end customer, and we find it difficult to convey the stories about how we recycle and recycle our waste, so we have chosen to donate a tree for each wooden table top we sell. It is very concrete and visible to everyone, so we look forward to seeing the result. All research shows that afforestation is the most effective for absorbing CO2, ”says Lars Langkjær. He adds that all solid wood is of course already FSC certified and thus comes from sustainable forestry.

Further information contact:

Lars Langkjær, Adm. direktør DFI-Geisler. Tel: 23 99 03 64 / 72 31 23 16